algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

04.11.2020

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van J JMT Nederland BV, hierna te noemen JMT, met een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door JMT uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden eenmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen JMT en de opdrachtgever.

1.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen JMT en de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Aan de door JMT uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 JMT bereidt haar prijslijsten voor met de grootst mogelijke zorg. Evenwel is zij bevoegd om de prijzen na totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen ten gevolge van fouten in de prijslijst.

2.3 De opdrachtgever is eerst gebonden aan de overeenkomst , indien en voor zover door haar aan JMT een schriftelijke orderbevestiging is verzonden, dan wel zodra JMT een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en de opdrachtgever JMT het mogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 3. Levering

3.1 De door JMT opgegeven levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

- de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

- de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.;

- de dag dat de eventueel bedongen vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven, ontvangen is;

3.2 De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet van JMT kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.

3.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.

3.5 Het is JMT geoorloofd om de levering in delen te doen plaats vinden.

3.6 De opdrachtgever is verplicht de gehuurde, dan wel gekochte, zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.

3.7 Indien de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit de opdrachtgever niet van de verplichting tot afname.

3.8 De verhuurde, dan wel gekochte, zaken worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de opdrachtgever, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.

3.9 De opdrachtgever dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering of retourhalen goed bereikbaar, vrij van obstakels en droog en schoon is. Wanneer de levering of het retourhalen wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat de opdrachtgever ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door haar dienen te worden vergoed. De geoffreerde prijs gaat uit van aflevering op de begane grond en geschiktheid van de vloer voor pallets. JMT is gerechtigd om meerkosten in rekening te brengen, indien niet op de begane grond wordt afgeleverd en/of als de vloer niet voor pallets geschikt is.

Artikel 4. Huurprijs, koopprijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Tenzij een order voor een te bezoeken beurs door JMT minder dan € 300,= bedraagt, wordt een administratietoeslag berekend van € 35,=.

4.3 Wanneer de orderwaarde van een order geleverd bij u op het bedrijfsadres minder dan € 300,= bedraagt, wordt door JMT een bijdrage in de transportkosten berekend van € 150,=.

4.4 Tenzij artikelen die bij u op het bedrijfsadres zijn geleverd niet op de afgesproken retourdatum aanwezig zijn, wordt door JMT een extra verhuurperiode berekend en/of worden de gemaakte transportkosten doorberekend (naar keuze van JMT).

4.5 Bij wijziging van de overeenkomst of meerwerk in het kader van de overeenkomst is JMT gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten tegen de gebruikelijk bij JMT geldende prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.6 Indien de beurs of het evenement door JMT beleverd, komt het transport en de levering van de zaken naar de overeengekomen plaats binnen Nederland, voor rekening van JMT. Alle leveringen en transporten buiten Nederland zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.7 JMT is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.

4.8 Kosten die door JMT ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt welke door venues, organisatoren, e.d. worden gevorderd voor transport en andere diensten op haar eigen terrein/tijdens het event komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen zonder voorafgaand overleg door JMT aan haar worden doorberekend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, te geschieden.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor hele maand wordt gerekend. Indien echter de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand dan is de opdrachtgever deze hogere wettelijke rente verschuldigd.

5.3 JMT is immer gerechtigd van de opdrachtgever voorafgaand een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van de huurprijs te verlangen en tot dat moment de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. Indien de opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te verschaffen, is JMT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en is opdrachtgever gehouden om JMT schadeloos te stellen door haar de geleden schade en gederfde winst te vergoeden.

5.4 Indien opdrachtgever in verzuim is met haar betalingsverplichting en indien JMT ten gevolge daarvan de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, wordt de opdrachtgever gehouden om de buitengerechtelijke kosten aan JMT, met een minimum van 15% van de hoofdsom aan JMT te vergoeden.

5.5 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en de buitengerechtelijke kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de opdrachtgever bij de betaling een andere bestemming.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Door JMT verhuurde zaken blijven vanzelfsprekend haar eigendom. Met betrekking tot door JMT aan opdrachtgever verkochte zaken, geldt dat JMT een eigendomsvoorbehoud heeft, totdat opdrachtgever de koopprijs, met inbegrip van rente en kosten heeft voldaan.                                

6.2 De opdrachtgever is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust, niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken te vestigen. De opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd enig zekerheidsrecht aan derden te verstrekken, ten aanzien van gekochte zaken, waarvan nog niet de gehele koopprijs, en eventueel de rente en buitengerechtelijke kosten, zijn voldaan. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid opdrachtgever

7.1 De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van JMT voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.2 De opdrachtgever is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde zaken.

7.3 Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de opdrachtgever worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De opdrachtgever dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.

7.4 De opdrachtgever vrijwaart JMT van alle aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode.

7.5 De gehuurde zaken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zij bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft JMT het recht de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de zaken terug te nemen.

7.6 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 JMT levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert JMT de deugdelijkheid van de door JMT geleverde zaken, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.

8.2 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij JMT ter zake schriftelijk heeft gereclameerd.

8.3 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft JMT te zijner keuze garantie in de zin dat JMT slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren. Leveringen van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid gelden niet als tekortkomingen.

8.4 Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal JMT zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van de opdrachtgever is ontstaan.

8.5 Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt plaats voor rekening en risico van JMT en steeds eerst na toestemming van JMT.

8.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

8.7 Bij de uitvoering van de opdracht kunnen geringe verschillen optreden in maatvoering en/of kleur, ten gevolge van verschillende productiedata van producenten. JMT spant zich in om voor zover mogelijk conform de opdracht te presteren, maar is niet aansprakelijk bij geringe afwijkingen in maatvoering of kleur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid JMT

9.1 JMT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de door JMT aan opdrachtgever verhuurde of verkochte goederen op welke wijze dan ook niet voldoen aan de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JMT.

9.2 JMT is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de opdrachtgever zijn achtergelaten in door JMT verhuurde kasten, vitrines, bureaus en in andere gehuurde zaken.

9.3 Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op JMT als enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt , tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.4 Indien vast is komen te staan dat JMT aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van tweemaal het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan JMT verschuldigd was.

9.5 JMT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de opdrachtgever dan wel van derden.

9.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door JMT zijn ingeschakeld.

Artikel 10. Annulering en ontbinding

10.1 De opdrachtgever is gerechtigd om een opdracht tot huur en verhuur te annuleren, indien dit tenminste 3 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn schriftelijk is medegedeeld en mits de gehuurde zaken niet reeds op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd.  Bij een dergelijke annulering is JMT gerechtigd kosten in rekening te brengen van maximaal 5 % van de totale huurprijs.

10.2 Indien de opdrachtgever de opdracht tot huur en verhuur tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn heeft geannuleerd, doch de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd, is de opdrachtgever 50% van de totale huurprijs verschuldigd aan JMT, onverminderd het recht van JMT om vergoeding van de werkelijke schade en verdere kosten te vorderen.

10.3 Onverminderd het hiervoor in deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of door toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.4 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door JMT hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte (transport)kosten.

Artikel 11. Beëindiging

11.1 De overeenkomst tot huur en verhuur eindigt als de huurtermijn is verstreken. De opdrachtgever is verplicht de zaken op deugdelijke wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.

11.2 Gehuurde zaken dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van JMT te zijn.

11.3 Indien na beëindiging van de huurperiode de zaken niet door JMT in ontvangst kunnen worden genomen ten gevolge van een omstandigheid die voor rekening en risico van de opdrachtgever is, is de opdrachtgever verplicht de zaken per goederen omgaande voor haar rekening te retourneren.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De bepaling van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980Tractatenblad ,1986,nr 61 zijn uitgesloten. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van het boek 6 BW buiten toepassing blijft.

12.2 De vernietiging van één van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan laat de toepasselijkheid en de inhoud van de overige voorwaarden onverlet.

12.3 Elk geschil tussen JMT en de opdrachtgever, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van JMT, ongeacht diens bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.     

Artikel 13. Privacyverklaring

13.1. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als bezoeker dan wel gebruiker van de website van JMT te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website vergaren. JMT gebruikt deze informatie uitsluitend voor de activiteiten die verband houden met haar bedrijfsdoeleinden. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd volgens de huidige wettelijke eisen. Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

13.2. Het is mogelijk dat JMT uw gegevens gebruikt om u te informeren via een email over (uw gebruik van) onze diensten.

13.3. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een derde partij inhuren om in opdracht van JMT invulling te geven aan onze bedrijfsdoeleinden. Indien een derde partij in opdracht van JMT diensten uitvoert, is deze privacyverklaring van overeenkomstige toepassing.

13.4. JMT maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google, die werkt met cookies om te kijken hoe bezoekers de site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) dat bij uw gebruik van een website op uw computer wordt achtergelaten. Als u niet wilt dat websites cookies gebruiken, kunt u in uw browser ‘cookies off’ instellen. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In opdracht van JMT zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

13.5. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens en het gebruik van uw gegevens aan te passen. U kunt een email sturen aan info@jmt.nl. Wilt u kennisnemen van de gegevens die JMT over u vergaard heeft, dan kunt u via hetzelfde emailadres een verzoek tot inzage doen.

13.6. Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor bepaalde doeleinden, zoals het naar u versturen van speciale JMT-aanbiedingen, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de ontvangen e-mail of door het versturen van een e-mail naar info@jmt.nl. 

13.7. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na de periode dat uw account is opgeheven, tenzij een wettelijke bewaarplicht anders bepaalt. JMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy bepaling.